مسؤولان برای حل مشکلات کشاورزان چاره اندیشی کنند

 
 

مسؤولان برای حل مشکلات کشاورزان چاره اندیشی کنند

آیت الله نوری همدانی: مسؤولان برای حل مشکلات کشاورزان چاره اندیشی کنند حضرت آ‌یت الله نوری همدانی با بیان این که نبود نظارت بر کارها و خرید و فروش مربوط به محصولات کشاورزان سبب ایجاد مشکلات برای آن ها شده است، گفت: مسؤولان برای حل مشکلات کشاورزان چاره اندیشی کنند.