مسؤولان برای معیشت مردم چاره اندیشی کنند

 
 

وضعیت اقتصاد کشور روبه راه نیست | مسؤولان برای معیشت مردم چاره اندیشی کنند

حضرت آیت الله علوی‌گرگانی با اشاره به این که وضعیت اقتصاد و بازارهای کشور روبه راه نیست، تأکید کرد که با این حال مشکلات معیشتی مجوز زیر سؤال بردن اصل نظام نمی شود.