مسؤولان تمام همت خود را برای حل مشکلات مردم به کار بگیرند

 
 

آرایش اقتصادی و اداری کشور متناسب با جنگ اقتصادی دشمن باشد| مسؤولان تمام همت خود را برای حل مشکلات مردم به کار بگیرند

در قطعنامه مجلس خبرگان مطرح شد؛ آرایش اقتصادی و اداری کشور متناسب با جنگ اقتصادی دشمن باشد| مسؤولان تمام همت خود را برای حل مشکلات مردم به کار بگیرند مجلس خبرگان در قطعنامه ای با اشاره به جنگ اقتصادی دشمن تصریح کرد که آرایش اقتصادی و اداری کشور متناسب با جنگ اقتصادی دشمن باشد.