مسؤولان در مواسات پیش قدم باشند

 
 

مواسات سبب نورانی شدن رزق انسان می شود/مسؤولان در مواسات پیش قدم باشند

مسئولان در مواسات پیش قدم باشند حجت الاسلام نظافت گفت: وقتی مسؤولی از جیب خود مواسات کند این با فضیلت تر بوده همچنین فرهنگ سازی و الگو سازی می شود.