مسؤولان رابطه را بر ضابطه ترجیح ندهند

 
 

مسؤولان رابطه را بر ضابطه ترجیح ندهند

حضرت آیت الله علوی گرگانی با بیان این که مسؤولان نباید رابطه را بر ضابطه ترجیح دهند، گفت: انتخاب افراد ناصالح برای تعلیم و تربیت خیانت به جامعه است.