مسؤولان مراقب قضاوت آیندگان نسبت به خود باشند

 
 

مسؤولان مراقب قضاوت آیندگان نسبت به خود باشند

رییس بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی: مسؤولان مراقب قضاوت آیندگان نسبت به خود باشند رییس بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی گفت: امروز مسؤولان و مدیران ما که به برکت خون شهدا در منصب هستند و تاریخ این کشور را رقم می زنند، باید مراقب قضاوت دیگران نسبت به خود باشند.