مسائل فرهنگی‌

 
 

امام جمعه مشهد از سیاست دولت در مسائل فرهنگی‌ انتقاد کرد

امام جمعه مشهد از سیاست دولت درباره مسائل فرهنگی انتقاد کرد و گفت: تعجب می‌کنم که مدیران اجرایی نظام بگویند که دولت در فرهنگ مداخله نمی‌کند.