مسجد کانون هدایت جامعه است

 
 

مسجد کانون هدایت جامعه است | تأکید بر مردمی ماندن مساجد

حضرت آیت الله صافی تأکید کرد: مساجد از ابتدای اسلام تاکنون، همیشه نقش اساسی و بزرگی در جامعه اسلامی داشته‌اند و علمای شیعه از همین سنگر مردم را هدایت می‌کردند.