مشکلات بانکی کشور در حال تبدیل شدن به گره کور است

 
 

مشکلات بانکی کشور در حال تبدیل شدن به گره کور است

مشکلات بانکی کشور در حال تبدیل شدن به گره کور است حضرت آیت الله علوی گرگانی با بیان این که مشکلات بانکی کشور در حال تبدیل شدن به گره کور است از اندیشمندان و فرهیختگان حوزه اقتصاد و دین خواست در این عرصه ورود جدی داشته باشند.