مقصود مدافعان علوم انسانی اسلامی پالایش علوم انسانی است نه ایجاد علم جدید

 
 

مقصود مدافعان علوم انسانی اسلامی پالایش علوم انسانی است نه ایجاد علم جدید

‌آیت الله سبحانی در پاسخ به داوری اردکانی: مقصود مدافعان علوم انسانی اسلامی پالایش علوم انسانی است نه ایجاد علم جدید حضرت ‌آیت الله سبحانی در پاسخی به رضا داوری اردکانی با بیان این که مقصود مدافعان علوم انسانی اسلامی پالایش علوم انسانی است نه ایجاد علم جدید، گفت: علم عوض نمی شود، اما دگرگونی در آن امکان پذیر است.