مهر و محبت به خاندان پیامبر ویژگی مهم شیعیان است

 
 

مهر و محبت به خاندان پیامبر ویژگی مهم شیعیان است

مهر و محبت به خاندان پیامبر ویژگی مهم شیعیان است حجت الاسلام فرازی نیا با اشاره به اینکه شیعیان انسان های پر مهری هستند، گفت: از شاخصه های مهم شیعه، مهر و محبت آنها به خاندان پیامبر است که از راه دور و نزدیک به زیارت آنان می شتابند.