مهم ترین آسیب های متوجه نظام از منظر آیت الله مکارم شیرازی

 
 

مهم ترین آسیب های متوجه نظام از منظر آیت الله مکارم شیرازی

حضرت آیت الله مکارم شیرازی تکیه بر ارزش ها، وحدت، ترجیح منافع ملی بر منافع فردی و گروهی و تکیه بر مردم را از مهم ترین عوامل پیروزی انقلاب دانست.