مولوی مقیمی

 
 

مولوی مقیمی: مبارزه با وهابیت را از وظایف دینى خود مى‏‌دانم

در حالیکه بزرگان اهل سنت مبارزه با وهابیت را از وظایف دینی خود می دانند کارشناسان شبکه های وهابی خود را از اهل سنت می دانند.