نام گذاری و زمان نزول سوره مائده

 
 

نام گذاری و زمان نزول سوره مائده

آیت الله علم الهدی با اشاره به نامگذاری و زمان نزول سوره مائده با توجه به آیات و روایات، گفت: سوره مائده آخرین سوره نازل شده بر پیامبر و در زمان حجه الوداع است.