نتيجه شكستن حريم‎هاي الهي، تسلط شيطان بر تمام قلب است

 
 

نتیجه شکستن حریم‎های الهی، تسلط شیطان بر تمام قلب است

آیت‎الله جوادی آملی: نتیجه شکستن حریم‎های الهی، تسلط شیطان بر تمام قلب است حضرت آیت‎الله جوادی آملی با اشاره به حدیث قرب نوافل و اینکه انسان می‎تواند چشم و دست و گوش خداوند شود، گفت: از آن‎طرف اگر کسی مراقب حریم‎های الهی نبود، شیطان تمام صحنه دلش را فرامی‎گیرد.