نجات انسان در دنیا و آخرت درگرو صداقت و راستگویی است

 
 

نجات انسان در دنیا و آخرت درگرو صداقت و راستگویی است

نجات انسان در دنیا و آخرت درگرو صداقت و راستگویی است رییس مرکز فقهی جواد الائمه، با بیان این که همه منافع بشر در صداقت و راستی بوده و در این شک و تردیدی نیست، گفت: نجات انسان در همه مراحل زندگی درگرو راستی و صداقت است.