نخبگان در حوزه بمانند

 
 

نخبگان در حوزه بمانند | پیشرفت های سپاه و ارتش آمریکا را عصبانی کرده است

حضرت آیت الله جوادی آملی با اشاره به اقدامات خصمانه آمریکا، گفت: آنچه آمریکا را عصبانی کرده، قدرت علمی و پیشرفت های سپاه و ارتش است که بر کسی پوشیده نیست.