نقش محافل دینی در توسعه خدمات اجتماعی

 
 

نقش محافل دینی در توسعه خدمات اجتماعی

یادداشت؛ نقش محافل دینی در توسعه خدمات اجتماعی فاهیم و اعمالی که دین اسلام برای مسلمانان واجب کرده، کارکردهای متفاوت و گوناگونی را می تواند در بر داشته باشد.