نماینده اتریشی در اعتراض به قانون منع حجاب، در صحن پارلمان حجاب سر کرد

 
 

نماینده اتریشی در اعتراض به قانون منع حجاب، در صحن پارلمان حجاب سر کرد

نماینده پارلمان اتریش، با سر کردن روسری در صحن پارلمان، با تصویب قانون ممنوعیت حجاب اسلامی مخالفت کرد.