نمایندگان مجلس مراقب باشند نامشان به دنبال نام مملکت‌فروشان نیاید

 
 

نمایندگان مجلس مراقب باشند نامشان به دنبال نام مملکت‌فروشان نیاید

امام جمعه مشهد خطاب به نمایندگان مجلس گفت: اینجا جمهوری اسلامی است و این مردم خون دادند تا شما به مجلس رفتید مراقب باشید که اسمتان در تاریخ به دنبال اسم مملکت‌فروشان و مردم‌فروشان نیاید