نهاد مصلح

 
 

نماز جمعه نهادی مصلح و همیار حکومت است

نماز جمعه مرکز بصیرت و امر به معروف و نهی از منکر و نهادی مصلح و همیار حکومت است.