نوشیدن شراب حلال اعلام شد!

 
 

یکی از اساتید فقه و ادیان دانشگاه الازهر:نوشیدن شراب حلال است!

نوشیدن شراب حلال اعلام شد! وی در این ادعای مضحک که در برنامه ی پخش زنده صورت می گرفت، گفت: امام ما ابوحنیفه به این مسأله شک داشت ولی اکنون فرزندان ابوحنیفه این شک را برطرف کردند.