نویسنده مسیحی لبنانی

 
 

نویسنده مسیحی لبنانی: کل فضائل بشریت در علی(ع) خلاصه شده است

یک نویسنده مسیحی لبنانی گفت: کل فضائل بشریت در امام علی (ع) خلاصه شده و او تمام ذهن جامعه را تسخیر کرده است.