نگاهی به ساختار معرفتی خانواده از منظر آیت الله مکارم شیرازی

 
 

نگاهی به ساختار معرفتی خانواده از منظر آیت الله مکارم شیرازی

در محیط خانواده‏ نمى‏ توان تنها با مقیاس خشک قانون و مقررات بى‏ روح گام برداشت، بلکه باید با عواطف، در مسیر اصلاح حرکت کرد.