نگاهی به مهم ترین رویدادهای انقلاب اسلامی

 
 

نگاهی به مهم ترین رویدادهای انقلاب اسلامی

رژیم شاه که خلأ قدرت روحانیت و مرجعیت را پس از آیه اللَّه بروجردی آشکارا احساس می کرد، درصدد برآمد اقدامات به تأخیر افتاده خود را آغاز کند