نگاه‌ موجود به فرهنگ تشریفاتی است

 
 

رحیم‌پور ازغدی: نگاه‌ موجود به فرهنگ تشریفاتی است

حسن رحیم‌پور ازغدی : نگاه‌های موجود به فرهنگ باید تغییر کرده و در آن تجدیدنظر شود.