نگاه تحقیرآمیز یهود به «زنان»

 
 

نگاه تحقیرآمیز یهود به «زنان»

در عهدین، زن به سبب اولین گناه، پایه‌گذار همه‌ بدبختی‌ها و گرفتاری‌های بشر است؛ امّا قرآن کریم هیچ‌گاه زن را محور شرارت معرفی نکرده است، مقام زن در قرآن کریم مورد احترام فراوان واقع شده است و در نسبت اجتماعی برابری با مرد قرار دارد؛ اما توهین ناروای «تورات تحریف شده» به زن تا آنجا پیشرفته است که وی را عامل انحراف آدم می‌خواند. در توصیف کمالات انسانی خداوند اوصاف مرد و زن را یکسان بیان می‌کند: «إِنَّ الْمُسْلِمینَ وَ الْمُسْلِماتِ وَ الْمُؤْمِنینَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ …». هنگام انتخاب همان‌گونهبیشتر بخوانید