همراهی بانهضت امام جزو وظایف ذاتی حوزه بود

 
 

گفتمان های انقلابی را تقویت کنید|همراهی بانهضت امام جزو وظایف ذاتی حوزه بود

رهبر معظم انقلاب تأکید کردند: این تصور که مردم در نقاط مختلف دنیا نسبت به معارف دینی رویگردان شده اند، تصور غلطی است بلکه اقبال به این معارف بیشتر شده است.