همه وظیفه دارند برای گام دوم انقلاب تلاش کنند

 
 

همه وظیفه دارند برای گام دوم انقلاب تلاش کنند

در گام دوم و در گام های بعدی انقلاب، وظیفه داریم خطرهایی که متوجه نظام و انقلاب است را بررسی کنیم.