هک پایگاه های وهابیت

 
 

در پی شهادت شیخ شحاته صورت گرفت؛ هک پایگاه های منتسب به جریان وهابیت

هشت سایت وهابی در اعتراض به اقدامات ددمنشانه سلفی ها در مصر هک شد.