واژه های دو پهلو در سند ۲۰۳۰

 
 

واژه های دو پهلو در سند ۲۰۳۰

واژه های دو پهلو در سند ۲۰۳۰ نویسندگان سند ۲۰۳۰ سعی داشتند که مطلب خود را به زیباترین شکل ارائه دهند؛ اما از این نکته نباید غافل شد که اکثر مطالب این سند کلی است و نیاز به تفسیر دارد و آنان نیز قطعا تفسیر خود را فقط قبول دارند.