پاسخ آیت الله سبحانی به برخی شبهات مطرح شده نسبت به حکم تیمم

 
 

پاسخ آیت الله سبحانی به برخی شبهات مطرح شده نسبت به حکم تیمم

پاسخ آیت الله سبحانی به برخی شبهات مطرح شده نسبت به حکم تیمم حضرت آیت الله سبحانی به شبهات وارد شده به حکم تیمم در قرآن کریم، به صورت تفصیلی پاسخ داد.