پاسخ آ‌یت الله سبحانی به خلط مبحث برخی درباره نبود علم دینی

 
 

پاسخ آ‌یت الله سبحانی به خلط مبحث برخی درباره نبود علم دینی

حضرت آ‌یت الله سبحانی به برخی اظهار نظرها درباره نبود علم دینی پاسخ داد وتقسیم بندی های علوم در این زمینه را تبیین کرد.