پدر

 
 

(زیردست پدر و مادر باشم !)

وَ رَفَعَ أَبَوَیْهِ عَلَى الْعَرْشِ ! و (یوسف) پدر و مادرش را بر تخت نشاند ! (یوسف ۱۰۰) در اوج قدرت ، ثروت ، علم ، شهرت و محبوبیت نباید از پدر و مادرم فراموش کنم ! من هر چه مهم و مشهور باشم ، اما برای پدر و مادرم فرزندی خرد و کوچکم ! برای هر که قیافه بگیرم و کلاس بگذارم ، حق ندارم برای پدر و مادرم ژست بگیرم ! نباید با گوشه چشم به آن ها نگاه کنم ! تا ایستاده اند نباید بنشینم ! نبایدبیشتر بخوانید