پيامبر صلي الله عليه و آله

 
 

تعدد همسران پیامبر صلی الله علیه و آله

تاریخ نویسان منصف نوشته اند ازدواجهای رسول خداصلی الله علیه وآله برای هوای نفس نبوده است؛ زیرا اگر چنین بود، آن حضرت در سنّ ۲۵ سالگی که دوران شور جوانان است، با خدیجه، بانویی ۴۰ ساله که جوانی اش را در خانه دو شوهر سابقش از دست داده بود، ازدواج نمی کرد.