پیوند عاشورا و ظهور

 
 

پیوند عاشورا و ظهور از منظر ‌آیت الله مکارم

بی تردید عاشورا و کربلا با گذشت زمان از صورت یک حادثه تاریخى بیرون آمده و تبدیل به یک مکتب شده است، مکتبى انسان ساز و افتخارآفرین است. به گزارش خبرگزاری رسا، بی تردید عاشورا و کربلا با گذشت زمان از صورت یک حادثه تاریخى بیرون آمده و تبدیل به یک مکتب شده است، مکتبى انسان ساز و افتخارآفرین![۱]نه تنها براى مسلمین جهان بلکه از مرزهاى اسلام نیز فراتر رفته و طبق مدارک موجود، تحسین بسیارى از متفکّران جهان را برانگیخته[۲] و از باب  «کلّ أرض، أرض کربلا» و «کلّبیشتر بخوانید