چهار شاخصه مهم حوزه انقلابی از نگاه آیت الله اعرافی

 
 

چهار شاخصه مهم حوزه انقلابی از نگاه آیت الله اعرافی

آیت الله اعرافی به تبیین شاخصه های مهم حوزه انقلابی پرداخت و تاکید کرد: حوزه ای انقلابی است که بتواند برای اداره خوب جامعه تولید فکر و محتوا کند.