چیزی در نظام خلقت شر نیست

 
 

نقش تعیین کننده دعا و نیایش در مقابله با کرونا | چیزی در نظام خلقت شر نیست

حضرت آیت الله جوادی آملی رخدادها را هماهنگ با رحمت مطلقه الهی دانست و با بیان این که در نظام خلقت چیزی شر نیست، نقش تعیین کننده دعا و نیایش را در مقابله کرونا تبیین کرد.