کادرسازی

 
 

اولویت جامعه منتظر، کادرسازی است

  باید برای زمینه‌سازی ظهور تلاش مجدّانه انجام دهیم اگر زمینه‌سازی و کادرسازی در تربیت انسان صالح انجام نگرفته باشد ظهور صورت نخواهد گرفت.