کارآمدی نظام اسلامی در بوته نقد و نظر

 
 

کارآمدی نظام اسلامی در بوته نقد و نظر

کارآمدی، یکی از مفاهیم مهم و بنیادین در علوم سیاسی است که توفیق در آن، موجب رشد، حفظ و تداوم هر نظامی است. هر نظام سیاسی به دنبال تحصیل کارآمدی خویش می‏باشد و بدیهی است که نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به دنبال دستیابی به این هدف اساسی است تا دوام خویش را با تحصیل رضایت مردم تضمین نماید. کارآمدی نظام اسلامی در بوته نقد و نظر کارآمدی، یکی از مفاهیم مهم و بنیادین در علوم سیاسی است که توفیق در آن، موجب رشد، حفظ و تداوم هر نظامی است.بیشتر بخوانید