کار شایسته ای برای معرفی و تبیین شخصیت حضرت ابوطالب صورت نگرفته است

 
 

کار شایسته ای برای معرفی و تبیین شخصیت حضرت ابوطالب صورت نگرفته است

حضرت آیت الله مکارم شیرازی تاکید کرد که باید با اقدامات مناسب کوتاهی صورت گرفته در تبیین و معرفی شخصیت حضرت ابوطالب جبران شود.