کرامت در اخلاق، پیشگامی در خیر رساندن و احسان به دیگری است

 
 

کرامت در اخلاق، پیشگامی در خیر رساندن و احسان به دیگری است

کرامت در اخلاق، پیشگامی در خیر رساندن و احسان به دیگری است عضو اتاق تبلیغ خراسان کرامت در اخلاق را به منزله پیشگامی در خیر و خوبی دانست و گفت: کرامت انسانی به این است که انسان پیشقدم و پیشگام در احسان و کرامت به دیگران شود.