کرونا زمینه ای برای توجه بیشتر به نیازمندان و اقشار ضعیف شد

 
 

کرونا زمینه ای برای توجه بیشتر به نیازمندان و اقشار ضعیف شد

نماینده رهبر معظم انقلاب در سوریه گفت: ضروری است در این ایام که ویروس کرونا بر زندگی همگان تاثیر گذاشته است، اغنیاء دست فقرا را بگیرند و به آنها کمک کنند.