کسانی که به بیگانه تکیه می کنند تفکر اسلامی ندارند

 
 

کسانی که به بیگانه تکیه می کنند تفکر اسلامی ندارند

حضرت آیت الله جوادی با بیان اینکه جامعه اسلامی باید روی پای خود بایستد و به بیگانه تکیه نکند، گفت:کسانی که به بیگانگان تکیه می کنند فکر اسلامی ندارند.