کسی که اختلاس کند و نجومی بگیرد نتیجه کار خود را خواهد دید

 
 

کسی که اختلاس کند و نجومی بگیرد نتیجه کار خود را خواهد دید

حضرت آیت الله جوادی آملی با بیان این که عذاب افراد ظالم نشانه عدل الهی است، گفت: اگر کسی اختلاس کرد، نجومی گرفت و دیگران را به چاه انداخت باید نتیجه کار خود را ببیند.