کلان شهرها

 
 

نیمی از کلان شهرها ماهواره دارند

 عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) با اشاره به اهداف شبکه های فارسی زبان، اظهار داشت: که بیش از پنجاه درصد خانوارهای کلانشهر ها ماهواره دارند و این آمار در تهران بسیار بیشتر است.