کنگره بین المللی امام رضا فرصتی مناسب برای معرفی دین به دنیا است

 
 

کنگره بین المللی امام رضا فرصتی مناسب برای معرفی دین به دنیا است

نماینده مجلس خبرگان رهبری گفت: کنگره بین المللی امام رضا و گفتگوی ادیان فرصتی مناسب برای معرفی دین به دنیا است.