کودک درون

 
 

کودک درون را بیدار نگه داریم

بعضی از افراد در هیچ شرایطی احساس شادی نمی کنند در حالی که بعضی ها با اندک بهانه ای شاد می شوند. ابتدایی ترین چیزها آنان را شاد می کند. درست مانند کودکانی که با یک بستنی رنگ دنیای شان تغییر می کند و انبساط درونی پیدا می کنند. خوشا به حال کودکان و خوشا به حال کودک صفتان قانع و راضی که به سادگی و بدون هزینه های اضافی از زندگی کام می گیرند. من بر این گمانم که کام روح و روان برخی از ما انسان ها شیرینی وبیشتر بخوانید