گام نخست در انسان سازی، خودشناسی است

 
 

گام نخست در انسان سازی، خودشناسی است

استاد تفسیر حوزه علمیه خراسان تأکید کرد: اگر انسان خودش را بشناسد و قدر بداند خود و زندگی اش را با بهای کم از دست نمی دهد.