گزارشی از توطئه پنهان آمریکا علیه فاطمیون

 
 

گزارشی از توطئه پنهان آمریکا علیه فاطمیون

رسانه های افغانستان طی روزهای اخیر به شدت علیه فاطمیون تبلیغ منفی می کنند که این مساله با توجه به شرایط اخیر افغانستان بسیار حایز اهمیت است.